زن  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 5 تیر 1387

از هنگامی که خداوند مشغول خلق کردن زن بود، شش روز می گذشت. فرشته ای ظاهر شد و عرض کرد: چرا این همه وقت صرف این یکی می فرمایید؟ خداوند فرمود: زیرا او باید قلبی داشته باشد که بتواند همه ی دردها، از زانوی خراشیده گرفته تا دل شکسته را درمان کند و همچنین شش جفت دست نیز داشته باشد. فرشته از شنیدن این سخن مبهوت شد و گفت: شش جفت دست؟ امکان ندارد! خداوند فرمود: فقط دست ها نیستند. مادرها باید سه جفت چشم هم داشته باشند. فرشته گفت: آخر چطور چنین چیزی ممکن می شود؟ خداوند فرمود: یک جفت برای وقتی که از بچه هایش می پرسد چکار می کنید، بتواند از پشت در بسته هم آنها را ببیند. یک جفت باید پشت سرش داشته باشد که آنچه لازم است بفهمد و جفت سوم همینجا روی صورتش است که وقتی به بچه خطاکارش نگاه کند بتواند بدون کلام به او بگوید او را می فهمد و دوستش دارد. فرشته نزدیک شد و به زن دست زد، اما خداوند، اورا خیلی نرم آفریدی! خداوند فرمود: بله نرم است، اما او را سخت هم آفریده ام. تصورش را هم نمی توانی کنی که تا چه حد می تواند تحمل کند و زحمت بکشد. فرشته پرسید: فکر هم می تواند بکند؟ خداوند فرمود: نه تنها فکر میی کند، بلکه قوه ی استدلال و مذاکره هم دارد. آنگاه فرشته متوجه چیزی شد و به گونه ی زن دست زد، ای وای، این چیست؟ خداوند فرمود: آن اشک است. فرشته پرسید: اشک دیگر چیست؟ خداوند فرمود: اشک وسیله ایست برای ابراز شادی، اندوه، درد، ناامیدی، تنهایی، سوگ و غرورش. فرشته شگفت زده شد، زن ها واقعا حیرت انگیزند و خدا ادامه داد: زنها قدرتی دارند که مردها را متحیر می کند. همواره بچه ها را به دندان می کشند. سختی ها را بهتر تحمل می کنند. بار زندگی را به دوش می کشند، ولی شادی، عشق و لذت به فضای خانه می پراکنند. وقتی خوشحالند گریه می کنند و وقتی عصبانی اند می خندند. برای آنچه باور دارند می جنگند. در مقابل بی عدالتی می ایستند. بدون کفش نو سر می کنند تا بچه هایشان کفش نو داشته باشند. برای همراهی یک دوست مضطرب با او به دکتر می روند. بدون قید و شرط دوست می دارند. وقتی بچه هایشان به موفقیتی می رسند گریه می کنند و وقتی دوستانشان پاداش می گیرند می خندند. در مرگ یک دوست دلشان می شکند. در از دست دادن یکی از اعضای خانواده اندوهگین می شوند، با این حال وقتی می بینند همه از پا افتاده اند، قوی و پا برجا می مانند. قلب زن است که جهان را به چرخش درمی آورد. زن ها می توانند هر دل شکسته ای را التیام بخشند. کار زن بیش از بچه به دنیا آوردن است. آنها شادی و امید به ارمغان می آورند. آنها شفقت و فکر نو می بخشند. زن ها چیزهای زیادی برای گفتن و بخشیدن دارند. خداوند فرمود: اما این مخلوق عظیم فقط یک عیب دارد. فرشته پرسید: چه عیبی؟! خداوند فرمود: قدر خودش را نمی داند...!

روز زن را به همه ی خانوم های محترم  و دوستان خوبم تبریک میگم. (البته با یک روز تاخیر)