پوچ  چاپ
تاریخ : یکشنبه 24 آذر 1387

فقط به وسعت یک نگاه آیا فرصتی به من برای تماشای خود خواهی گذاشت؟

از من نرنج! سوالت را بی پاسخ می گذارم...